Evers Medica Zorgwinkels BV

Klachtenprocedure

Diensten

1. Door Evers Medica Zorgwinkel BV of haar medewerkers verleende diensten vallen onder haar volledige aansprakelijkheid;

2. Klachten omtrent de kwaliteit van de dienst kunnen worden ingediend, bij schriftelijke schriftelijk, bij de directie;

3. De directie ziet erop toe dat binnen komt zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum van binnenkomst, worden afgehandeld;

4. Is de hiervoor onder ad 3 gestelde termijn niet haalbaar, dan dient de cliënt schriftelijk op de hoogte te worden gesteld, onder vermelding van de reden of een nieuwe termijn ter afhandeling van de klacht. Ter zake heeft de cliënt het recht een alternatief voor te stellen;

5. Van het resultaat van de afhandeling van de klacht dient de cliënt schriftelijk op de hoogte te worden gesteld;

6. De directie ziet erop toe dat interne procedures worden aangepast ter voorkoming van afbeeldingen;

7. Mocht Evers Medica Zorgwinkels BV uw klacht niet tot tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u uw klacht bij de geschreven klachtencommissie, Erisietsmisgegaan.nl, Postbus 3045, 3760 DA Soest indienen.

8. Waar noodzakelijk kan toetsing van de klacht plaatsvinden bij Erisietsmisgegaan.nl

Onder onvrede wordt verstaan:

Het niet kunnen uitvoeren van een lichaamsfunctie ten gevolge van een fout in het ontwerp, resp. de productie van het product, resp. het advies ter zake van de aanschaf van het product.

Onder gebruiksproduct wordt verstaan:

Een product, bedoeld voor meervoudige en duurzame applicatie ter opheffing van een lichaamshandicap.